Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: czwartek, 25 kwiecień 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» Z kraju i ze świata

» Konkurs MSZ:...

Konkurs MSZ: „Polska pomoc rozwojowa 2014”

Konkurs MSZ: „Polska pomoc rozwojowa 2014”

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs „Polska pomoc rozwojowa 2014”. Oferty należy składać do 5 listopada 2013.
 
Celem zadań w ramach konkursu jest: realizacja działań rozwojowych, w tym wsparcia transformacyjnego, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2014" (dotyczy zadania I) i „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015” (dotyczy zadania II), odnoszących się do krajów/regionów i priorytetów/celów działań objętych odpowiednio ww. dokumentami.
 
Celem zadań w ramach konkursu jest w szczególności: wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.
 
1.              Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach konkursu wynosi:
 
21 450 000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym:
1) na zadanie I: 21 150 000 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2) na zadanie II: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
 
 2.              Zasady przyznawania dofinansowania projektów:
 
O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.
 
Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadań, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.plwww.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 
Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami.
 
 3.              Termin i warunki realizacji zadań:
 
Zadania należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
 
 4.              Termin i sposób składania wniosków projektowych:
 
1) Aby wziąć udział w konkursie należy:
·         być zarejestrowanym na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 - 2013 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
·         logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego,
·         wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
·         dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ,
·         dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników do każdej kopii wniosku.
UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
 
2)      Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2014“
 
lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej,  do dnia 5 listopada 2013 r. w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:00. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MSZ.
 
Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:
 
Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych:  www.msz.gov.pl,www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 4 lutego 2014 r.
 
6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:
 
W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne:
„Polska pomoc rozwojowa 2013” na realizację, którego przeznaczono kwotę 21 812 266 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych).
„Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013” – na realizację, którego przeznaczono kwotę 303 918 PLN (słownie: trzysta trzy tysiące dziewięćset osiemnaście złotych).
 
W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne:
„Polska pomoc rozwojowa 2012” na realizację, którego przeznaczono kwotę 22 753 757,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych).
 
 
 
Dokumenty konkursowe
 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego
Regulamin konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2014"
Załącznik 1 - Wytyczne dla wnioskodawców
Załącznik 2 - Istotne postanowienia umowy
Załącznik 3 - Wytyczne użycia znaku graficznego/mp/Dodano: 23.10.2013