Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/filipk/public_html/include/header.php on line 31
Filip Kaczmarek

Dzisiaj jest: niedziela, 25 sierpień 2019

Obecnie znajdujes sie na:

»Strona główna

» W Parlamencie...

» Wzrost ilości...

Wzrost ilości zamówień militarnych w Afryce

Wzrost ilości zamówień militarnych w Afryce

  
Poseł Flip Kaczmarek zwrócił się z zapytanie do Komisji w sprawie coraz większego zbrojenia się krajów arykańskich.
 
Afryka jest kontynentem najbiedniejszych krajów na świecie, mimo to w ostatnim czasie zaobserwowano rosnącą liczbę zamówień militarnych, co może przyczynić się do wzrostu liczebności lub intensywności konfliktów na tym obszarze. Mówi się, że w latach 2003–2012 import uzbrojenia przez kraje afrykańskie wzrósł o 104 procent. Ponadto w wielu krajach afrykańskich pieniądze są przeznaczane na zbrojenia zamiast na rozwój tych krajów.

Poseł Kaczmarek zapytał: czy istnieje możliwość sprawdzenia, jak wydatkowane są pieniądze, które Unia Europejska przekazuje w ramach pomocy dla Afryki? Z jakich instrumentów korzysta Unia Europejska w tej kwestii? A także, jakie działania powinny podjąć instytucje Unii Europejskiej, by więcej środków finansowych przeznaczano na rozwój oraz pomoc najuboższym, a nie na militaryzację na obszarze Afryki?

W imieniu Komisji odpowiedzi udzielił  komisarz Andris Piebalgs.
Zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi sprzęt wojskowy jest wykluczony z zakresu kwalifikowalności w ramach instrumentów finansowych współpracy rozwojowej UE dla Afryki. Konkretniej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, decyzje w sprawie finansowania Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce wyraźnie wykluczają finansowanie amunicji, broni i określonego sprzętu wojskowego, części zamiennych, żołdu i szkoleń wojskowych.

Ponadto istnieją środki, które mają zagwarantować, że fundusze pomocy zewnętrznej UE są wydatkowane zgodnie z ich założonymi celami, określonymi w dokumentach programowych i powiązanych planach działania. Warunkiem wypłat środków partnerom wdrażającym jest przedkładanie przez nich sprawozdań finansowych i operacyjnych. Jeśli chodzi o wsparcie budżetowe, płatności są uzależnione od spełnienia kryteriów kwalifikowalności oraz od postępów w osiąganiu ustalonych i jasno określonych celów. Wszystkie przypadki pomocy zewnętrznej UE podlegają monitorowaniu zewnętrznemu i wewnętrznemu, jak również niezależnym ocenom i audytom.

Mając na uwadze, że głównym celem polityki współpracy rozwojowej UE powinno pozostać zwalczanie ubóstwa, Komisja aktywnie przyczynia się do określenia ram pomocy rozwojowej po 2015 r. i ustalenia celów zrównoważonego rozwoju.

Ze względu na fakt, że zgodnie z Traktatami współpraca rozwojowa wchodzi w zakres kompetencji równoległych, Komisja nie ingeruje w priorytety określane przez państwa członkowskie w ramach ich pomocy dwustronnej dla państw trzecich. Wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego przez państwa członkowskie określono na poziomie UE w drodze wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB, w celu ograniczenia ryzyka niewłaściwego końcowego przeznaczenia środków.


 
/EM/Dodano: 25.06.2014